Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

diedrunk
Reposted frombluuu bluuu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
diedrunk
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viaitmakesmecalm itmakesmecalm
diedrunk
0922 fd0c 500
Reposted fromsoupersonn soupersonn viaojtam ojtam
diedrunk
1152 49a2
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasamozatrucie samozatrucie
diedrunk
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
diedrunk
diedrunk
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromlovvie lovvie viawiecznosci wiecznosci
diedrunk
2945 7447
Reposted fromcocomove cocomove viaitmakesmecalm itmakesmecalm
diedrunk
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viawiecznosci wiecznosci
diedrunk

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
diedrunk
Za dużo tego było we mnie, przelało się. Rzece nikt się nie dziwi, gdy wylewa, a człowiek jest słabszy od rzeki.
— Piotr Adamczyk
diedrunk
5944 d1cd 500
Reposted fromseaweed seaweed viabadblood badblood
diedrunk
diedrunk
Reposted frombluuu bluuu viadeadinside deadinside
diedrunk
7274 59b6 500
Reposted fromkjuik kjuik vialaparisienne laparisienne
diedrunk
diedrunk
diedrunk
8454 1f89 500
Reposted frompiglet piglet viamidaj midaj
diedrunk
diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl